Процедура здійснення організаційних заходів та перелік необхідних документів для погодження Мінприроди України надання надр у користування у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Погодження відбувається шляхом підтвердження Мінприроди України можливості надання надр у користування, в тому числі підтвердження пропозицій Держгеонадр України щодо визначення переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон, та можливості продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами (далі – підтвердження).

Ця процедура поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх форм власності, організаційно-правової форми, які бажають провадити або провадять господарську діяльність щодо користування надрами, для здійснення якої обов’язковим є отримання спеціального дозволу на користування надрами, за винятком надання надр у користування на виконання угод про розподіл продукції.Розгляд документів, наданих суб’єктами господарювання, забезпечує Мінприроди України.

Підтвердження надається за підписом посадової особи Мінприроди України, уповноваженої Міністром екології та природних ресурсів України. Для підтвердження до Мінприроди України подаються такі документи: супровідний лист, заява, в якій зазначаються відомості про заявника (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця), її місцезнаходження (місце проживання)), назва об’єкта, його місцезнаходження, характеристика об’єкта із зазначенням виду корисних копалин згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення”, мета та вид користування надрами, перелік документів, що додаються до заяви;ü виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Суб’єкт господарювання оформлює документи в окрему справу. Для підтвердження можливості продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами подаються такі самі документи, як і для підтвердження можливості надання спеціальних дозволів на користування надрами.

Достовірність інформації, наведеної в наданих для підтвердження документах, забезпечує керівник суб’єкта господарювання. Попередній розгляд документів, які надійшли від суб’єктів господарювання, здійснюють державні    екологічні  інспекції  в областях, містах Києві та Севастополі, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державна екологічна інспекція Азовського моря, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція (далі – Інспекція).

Для попереднього розгляду матеріалів Мінприроди України у дводенний строк після отримання від суб’єкта господарювання пакета документів, визначених пунктом 4 цього Регламенту, передає їх на опрацювання до Інспекції за місцезнаходженням ділянки надр. За результатами опрацювання Інспекцією інформації, що міститься в документах, зазначених в пункті 4 цього Регламенту, складається Екологічна картка (додаток 2), яка затверджується керівником Інспекції. В Екологічній картці обов’язково зазначаються пропозиції щодо надання підтвердження або обґрунтовані пропозиції щодо повернення пакета документів суб’єкту господарювання на доопрацювання. Інспекція  опрацьовує інформацію, що міститься в документах, зазначених в пункті 4 цього Регламенту, заповнюють та затверджують Екологічну картку у строк не більше ніж 10 робочих днів з дати отримання від Мінприроди України документів. Інспекція у дводенний строк з дати затвердження Екологічної картки направляють її Мінприроди України разом із супровідним листом та пакетом документів, що надійшов від Мінприроди України, копії Екологічної картки та пакета документів залишаються в Інспекції. Інспекція може надати суб’єкту господарювання за його заявою Екологічну картку з пакетом документів для подачі їх особисто до Мінприроди України. Рішення щодо надання підтвердження приймається колегіально з метою уникнення корупційних чинників.

Документи повертаються на доопрацювання суб’єкту господарювання у разі: подання суб’єктом господарювання пакета документів не в повному обсязі, виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих суб’єктом господарювання, невідповідність документів, поданих суб’єктом господарювання, вимогам законодавства, наявність на території, на якій запланована діяльність, встановлених законодавством обмежень щодо здійснення виду діяльності з користування надрами, зазначеного в заяві суб’єкта господарювання, застосування застарілих технологій (для діючих підприємств) при використанні надр, що завідомо можуть призвести до негативних екологічних наслідків, недостатності передбачених природоохоронних заходів для підтримання належного екологічного стану навколишнього природного середовища при користуванні надрами.

Відомості, за умови яких можливе надання надр у користування, зазначаються у спеціальному дозволі на користування надрами. Рішення Мінприроди України щодо повернення документів на доопрацювання може бути оскаржене суб’єктом господарювання в судовому порядку.

Для розгляду Мінприроди України питання стосовно підтвердження пропозицій Держгеонадр України щодо визначення переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон, Держгеонадра України подають пояснювальну записку, оглядову карту (масштаб 1:200000), ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда).

Мінприроди України у дводенний строк після отримання від Держгеонадр України пакета документів, зазначеного в пункті 17 цього Регламенту, передає їх на опрацювання до Інспекції. Інспекція опрацьовує надані матеріали та у строк не більше ніж 10 робочих днів з дати їх надходження повертають Мінприроди України пакет документів разом із пропозиціями щодо підтвердження запропонованого Держгеонадрами України переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або обґрунтованими пропозиціями щодо повернення пакета документів на доопрацювання. Подальший розгляд матеріалів та надання Мінприроди України підтвердження запропонованого Держгеонадрами України переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон, або повернення пакета документів на доопрацювання здійснюються відповідно до пунктів процедури.

Перелік документів, необхідних для отримання підтвердження Мінприроди України залежно від виду діяльності:

  1. Геологічне вивчення; геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) – пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення; програма робіт з геологічного вивчення ділянки надр; нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод); каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі; оглядова карта (масштаб 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда); оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 – 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів; гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); геологічні розрізи.
  2. Видобування корисних копалин- пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр; програма робіт з розробки ділянки надр; результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод); завірені заявником копії протоколів Державної комісії по запасах корисних копалин (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі; нотаріально засвідчена копія дозволу на спеціальне водокористування (для родовищ підземних вод); каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі, довідка державного науково – виробничого підприємства “Геоінформ України” про залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за даними державного балансу запасів; оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда); план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів; гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод); структурна карта (для родовищ нафти і газу); характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками.
  3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод, будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу та експлуатація підземних споруд, пов’язана із запобіганням підтопленню навколишнього середовища внаслідок закриття шахт – пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (для комерційного використання надр); програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) та її площа; оглядова карта (масштаб більш як 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда).
  4. Створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо) у частині їх геологічного вивчення та збереження – пояснювальна записка з характеристикою об’єкта та зазначенням мети використання надр, перспективний план розвитку геологічної території (об’єкта), програма облаштування території та охорони довкілля; каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі; оглядова карта (масштаб більш як 1:200000); ситуаційний план з нанесеними межами площі ділянки надр та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда).