Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки разом із водними об’єктами, які на них розташовані, та земельні ділянки водного фонду

1.Мета проведення робіт: відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки разом із водними об’єктами, які на них розташовані, та земельні ділянки водного фонду

2. Дані про земельні ділянки:

№ лот

Адреса водного об’єкта разом із земельною ділянкою на якій він розташований

Орієнтовна площа земельної ділянки/ водного дзеркала (га)

Пропозиції щодо використання водного об’єкта та земельної ділянки на якій він розташований

1

Кам’янка-Бузький район, Полоничнівська сільська рада

0,5/0,4

Для рибогосподарських потреб

2

Кам’янка-Бузький район, Кам’янка-Бузька міська рада

14,0/13,0

Для рибогосподарських потреб

3

Самбірський район, Воле-Баранецька сільська рада

2,0/1,3

Для рибогосподарських потреб

4

Самбірський район, Бісковицька сільська рада

7,0/6,0

Для рибогосподарських потреб

5

Яворівський район, Завадівська сільська рада

3,0/2,3

Для рибогосподарських потреб

3. Умови конкурсу:

Переможець конкурсу забезпечує проведення земельних торгів та підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою, оцінки земель та розроблення паспортів водних об’єктів) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок. Витрати на підготовку лотів та проведення земельних торгів відшкодовуються переможцем земельних торгів у відповідності до абзацу другого частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України. Виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та виготовлення паспорту водного об’єкту здійснює переможець конкурсу, або підрядні організації, які мають право відповідно до чинного законодавства виконувати відповідні роботи.

Переможець конкурсного відбору несе відповідальність перед організатором земельних торгів – за невиконання зобов’язань третіми особами, координує надання послуг третіх осіб, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.

Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за критеріями:

– запропонована учасником вартість послуг (робіт),

– запропонований учасником строк виконання послуг (робіт).

– кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною;

– кількість розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; перелік розробленої (підготовленої) технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок; перелік виготовлених (підготовлених) паспортів водного об’єкта.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс звідбору виконавців послуг з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– реєстр документів, наданих у складі конкурсної пропозиції (за формою згідно з додатком1 до інформації про проведення конкурсу);

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів;

– згода на обробку персональних даних (для претендентів – фізичної особи – підприємця);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копія ліцензії на проведення земельних торгів (у разі наявності);

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

– Для проведення земельних торгівсуб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю).

– Для здійснення робіт із землеустрою– копії кваліфікаційних сертифікатів не менш як двох інженерів-землевпорядників претендента або організацій, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою.

Для робіт з проведення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки – копія ліцензії на проведення робіт з визначення нормативно-грошової оцінки земель.

– Для робіт з виготовлення паспорта водного об’єкта – довідка про виконання аналогічних робіт.

(документальним підтвердженням є копії ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів, копії трудових книжок, контрактів, тощо у відповідності до вимог законодавства про працю).

– інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт:

– перелік розроблених (підготовлених) проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці, які отримали позитивний висновок державної землевпорядної експертизи;

(документальним підтвердженням є копії договорів про надання аналогічних послуг та акти приймання-передачі наданих послуг по окремих об’єктах).

– перелік розробленої (підготовленої) технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що складена за попередні 24 місяці яка отримала позитивний висновок державної землевпорядної експертизи;

(документальним підтвердженням є копії договорів про надання аналогічних послуг та акти приймання-передачі наданих послуг по окремих об’єктах).

– перелік підготовлених (виготовлених) паспортів водного об’єкта, за попередні 24 місяці, які погоджені в Державному агентстві водного господарства України;

(документальним підтвердженням є копії договорів про надання аналогічних послуг та акти приймання-передачі наданих послуг по кожному об’єкту).

– перелік проданих за 2017-2018р.р. та за поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації, лотів державної або комунальної власності (з продажу на земельних торгах права оренди та/або прав на них) із зазначенням стартової ціни продажу (передачі), остаточної вартості за результатами проведення земельних торгів та порівняння зі стартовою ціною у гривнях.

(документальним підтвердженням є копії протоколів та рішень що підтверджують достовірність викладеної інформації в переліку);

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість робіт з виготовлення документації із землеустрою, оцінки земель та розроблення паспортів водних об’єктів з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація подається особисто претендентом або його представником (за довіреністю) до приймальної Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.

5.Строк подання конкурсної документації: : до 15.00 год. 19.07.2019 року.

6.Адреса, за якою подаються документи: 79026, Львів, вул.Стрийська,98, Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (приймальня).

7.Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 25.07.2019 о 16.00 год. за адресою – 79026, Львів, вул.Стрийська,98, в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації (актова зала).

8.Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

79026, Львів, вул.Стрийська,98, Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, тел. (0322) 238-73-64.

Додаток 1

До інформації про проведення конкурсу

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі конкурсної пропозиції

№ з/п

Найменування документу

Кількість сторінок

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь